నెల్లూరు బారా షషీద్‌ దర్గాలో నాలుగోరోజు రొట్టెల పండుగ

నెల్లూరు బారా షషీద్‌ దర్గాలో నాలుగోరోజు రొట్టెల పండుగ

1/12

నెల్లూరు బారా షషీద్‌ దర్గాలో నాలుగోరోజు రొట్టెల పండుగ. మంత్రులు మేకతోటి సుచరిత, అనిల్‌కుమార్‌ యాదవ్‌లు దర్గాలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

2/12

నెల్లూరు బారా షషీద్‌ దర్గాలో నాలుగోరోజు రొట్టెల పండుగ. మంత్రులు మేకతోటి సుచరిత, అనిల్‌కుమార్‌ యాదవ్‌లు దర్గాలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

3/12

నెల్లూరు బారా షషీద్‌ దర్గాలో నాలుగోరోజు రొట్టెల పండుగ. మంత్రులు మేకతోటి సుచరిత, అనిల్‌కుమార్‌ యాదవ్‌లు దర్గాలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

4/12

నెల్లూరు బారా షషీద్‌ దర్గాలో నాలుగోరోజు రొట్టెల పండుగ. మంత్రులు మేకతోటి సుచరిత, అనిల్‌కుమార్‌ యాదవ్‌లు దర్గాలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

5/12

నెల్లూరు బారా షషీద్‌ దర్గాలో నాలుగోరోజు రొట్టెల పండుగ. మంత్రులు మేకతోటి సుచరిత, అనిల్‌కుమార్‌ యాదవ్‌లు దర్గాలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

6/12

నెల్లూరు బారా షషీద్‌ దర్గాలో నాలుగోరోజు రొట్టెల పండుగ. మంత్రులు మేకతోటి సుచరిత, అనిల్‌కుమార్‌ యాదవ్‌లు దర్గాలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

7/12

నెల్లూరు బారా షషీద్‌ దర్గాలో నాలుగోరోజు రొట్టెల పండుగ. మంత్రులు మేకతోటి సుచరిత, అనిల్‌కుమార్‌ యాదవ్‌లు దర్గాలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

8/12

నెల్లూరు బారా షషీద్‌ దర్గాలో నాలుగోరోజు రొట్టెల పండుగ. మంత్రులు మేకతోటి సుచరిత, అనిల్‌కుమార్‌ యాదవ్‌లు దర్గాలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

9/12

నెల్లూరు బారా షషీద్‌ దర్గాలో నాలుగోరోజు రొట్టెల పండుగ. మంత్రులు మేకతోటి సుచరిత, అనిల్‌కుమార్‌ యాదవ్‌లు దర్గాలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

10/12

నెల్లూరు బారా షషీద్‌ దర్గాలో నాలుగోరోజు రొట్టెల పండుగ. మంత్రులు మేకతోటి సుచరిత, అనిల్‌కుమార్‌ యాదవ్‌లు దర్గాలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

11/12

నెల్లూరు బారా షషీద్‌ దర్గాలో నాలుగోరోజు రొట్టెల పండుగ. మంత్రులు మేకతోటి సుచరిత, అనిల్‌కుమార్‌ యాదవ్‌లు దర్గాలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

12/12

నెల్లూరు బారా షషీద్‌ దర్గాలో నాలుగోరోజు రొట్టెల పండుగ. మంత్రులు మేకతోటి సుచరిత, అనిల్‌కుమార్‌ యాదవ్‌లు దర్గాలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని